Cape Teaching & Leadership Institute

Not logged in.Login/Register

Course detail

Foundation Phase African Languages

Date:
22 - 26 July 2019 (Applications close 08 July 2019)
Venue:
CTLI
This course is for:
Grade 1 - 3 Teachers
About this Course

Kindly note that this course is only applicable to the teachers who were selected by the Subject Advisors in the District Office to attend. It is not open to everybody. It is not open to everybody. It is strictly restricted to Grade 1 teachers ONLY for 2019.

Ezona njongo zale ncwadi yokufundisa ukufunda isiXhosa kukucacisa ezi khomponenti zilandelayo: ukucazulula okanye ukwahlula izandi namagama, ingqiqo nemvakalelo ngokufundiweyo kumaBanga aPhantsi. Le ncwadi ibonisa amanqanaba okuqiqa alindelekileyo kubafundi xa befunda. Ikwacacisa indlela yokufundisa uLwimi lwesiXhosa ibonisa ubume nobunjani bolu lwimi.

Le ncwadi icacisa indlela eyakhiwe ngayo ikhompomnenti nganye, ifundiswa njani, ifundiswa nini, ibaluleke ngantoni, izixhobo emazisetyenziwe nendlela yokubona ingxaki nezisombululo zazo.

Igxininisa iindlela zokufundisa ukufunda kumaBanga aPhantsi, umz ukuFunda ngokuVakalayo, ukuFunda ngamaqela ngoNcedo lukaTitshala, ukuFunda noTitshala, ukuFunda ngaBabini nayeDwa.

Ibonisa kwaye inike, ichaze izixhobo ezinokusetyenziswa (izixhobo ezibhaliweyo, iteknoloji, amathala eencwadi ukuqeqeshe uxhase ootitshala, ukusebenzisana nabazali nabahlali ngokubanzi.

Log in or register to apply ← Back to courses
Co-ordinator
Magdelena Benn